Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Moll, M. Rolf Wörsdörfer: Isonzo 1915/17. Völkerschlachten am Gebirgsfluss.. . Buchbesprechung Nr. 349. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 69(3–4), 450-451. https://doi.org/10.3790/hpb.69.3-4.450
Moll, Martin "Rolf Wörsdörfer: Isonzo 1915/17. Völkerschlachten am Gebirgsfluss.. Buchbesprechung Nr. 349. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 69.3–4, 2021, 450-451. https://doi.org/10.3790/hpb.69.3-4.450
Moll, Martin (2021): Rolf Wörsdörfer: Isonzo 1915/17. Völkerschlachten am Gebirgsfluss., in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 69, iss. 3–4, 450-451, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.69.3-4.450

Format

Rolf Wörsdörfer: Isonzo 1915/17. Völkerschlachten am Gebirgsfluss.

Buchbesprechung Nr. 349

Moll, Martin

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 69 (2021), Iss. 3–4 : pp. 450–451

Additional Information

Article Details

Pricing

Author Details

PD Dr. Martin Moll, 8010 Graz, Österreich

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Militärgeschichte 1
Rolf Wörsdörfer: Isonzo 1915/17. Völkerschlachten am Gebirgsfluss. 302 S., Brill Schöningh, Paderborn 2022, 29,90 €. 1