Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Renk, H. Sacha Zala (Hg): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 27 (1. 1. 1976 – 31. 12. 1978).. . Buchbesprechung Nr. 105. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 70(1-4), 136-141. https://doi.org/10.3790/hpb.70.1-4.136
Renk, Hans-Jörg "Sacha Zala (Hg): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 27 (1. 1. 1976 – 31. 12. 1978).. Buchbesprechung Nr. 105. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 70.1-4, 2022, 136-141. https://doi.org/10.3790/hpb.70.1-4.136
Renk, Hans-Jörg (2022): Sacha Zala (Hg): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 27 (1. 1. 1976 – 31. 12. 1978)., in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 70, iss. 1-4, 136-141, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.70.1-4.136

Format

Sacha Zala (Hg): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 27 (1. 1. 1976 – 31. 12. 1978).

Buchbesprechung Nr. 105

Renk, Hans-Jörg

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 70 (2022), Iss. 1-4 : pp. 136–141

Additional Information

Article Details

Pricing

Author Details

Hans-Jörg Renk, 4125 Riehen, Schweiz

Preview

Table of Contents

Section Title Page Action Price
Sacha Zala (Hg): Diplomatische Dokumente der Schweiz. Bd. 27 (1.1.1976–31.12.1978). 544 S., Chronos Verlag, Zürich 2022, 78,– €. 1