Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Bartl, P. Holm, Sundhaussen / Konrad Clewing: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. . [Buchbesprechung Nr. 157]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 183-183. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.183a
Bartl, Peter "Holm, Sundhaussen / Konrad Clewing: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. [Buchbesprechung Nr. 157]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 183-183. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.183a
Bartl, Peter: Holm, Sundhaussen / Konrad Clewing: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 183-183, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.183a

Format

Holm, Sundhaussen / Konrad Clewing: Lexikon zur Geschichte Südosteuropas

[Buchbesprechung Nr. 157]

Bartl, Peter

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : p. 183

Additional Information

Article Details

Pricing

Bartl, Peter