Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Kaufmann, W. Bernd Stöver: CIA. . [Buchbesprechung Nr. 213]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 244-245. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.244
Kaufmann, Wolfgang "Bernd Stöver: CIA. [Buchbesprechung Nr. 213]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 244-245. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.244
Kaufmann, Wolfgang: Bernd Stöver: CIA, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 244-245, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.244

Format

Bernd Stöver: CIA

[Buchbesprechung Nr. 213]

Kaufmann, Wolfgang

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 244–245

Additional Information

Article Details

Pricing

Kaufmann, Wolfgang