Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Bachem-Rehm, M. Pieter M. Judson: Habsburg. . [Buchbesprechung Nr. 225]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 257-258. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.257
Bachem-Rehm, Michaela "Pieter M. Judson: Habsburg. [Buchbesprechung Nr. 225]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 257-258. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.257
Bachem-Rehm, Michaela: Pieter M. Judson: Habsburg, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 257-258, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.257

Format

Pieter M. Judson: Habsburg

[Buchbesprechung Nr. 225]

Bachem-Rehm, Michaela

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 257–258

Additional Information

Article Details

Pricing

Bachem-Rehm, Michaela