Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Hoffmann, S. Thomas Posch: Johannes Kepler. . [Buchbesprechung Nr. 282]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(2), 319-320. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.319
Hoffmann, Susanne M. "Thomas Posch: Johannes Kepler. [Buchbesprechung Nr. 282]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.2, , 319-320. https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.319
Hoffmann, Susanne M.: Thomas Posch: Johannes Kepler, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 2, 319-320, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.2.319

Format

Thomas Posch: Johannes Kepler

[Buchbesprechung Nr. 282]

Hoffmann, Susanne M.

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 2 : pp. 319–320

Additional Information

Article Details

Pricing

Hoffmann, Susanne M.