Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Hofmann, B. Claudia Mocek: Martin Luther King. . [Buchbesprechung Nr. 509]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(4), 589-590. https://doi.org/10.3790/hpb.66.4.589
Hofmann, Bettina "Claudia Mocek: Martin Luther King. [Buchbesprechung Nr. 509]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.4, , 589-590. https://doi.org/10.3790/hpb.66.4.589
Hofmann, Bettina: Claudia Mocek: Martin Luther King, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 4, 589-590, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.4.589

Format

Claudia Mocek: Martin Luther King

[Buchbesprechung Nr. 509]

Hofmann, Bettina

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 4 : pp. 589–590

Additional Information

Article Details

Pricing

Hofmann, Bettina