Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Schusser, T. Kathrin Dräger/Fabian Fahlbusch/Damaris Nübling (Hg.): Heiligenverehrung und Namengebung.. . Buchbesprechung Nr. 411. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 67(4), 490-490. https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.490
Schusser, Theresia "Kathrin Dräger/Fabian Fahlbusch/Damaris Nübling (Hg.): Heiligenverehrung und Namengebung.. Buchbesprechung Nr. 411. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 67.4, , 490-490. https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.490
Schusser, Theresia: Kathrin Dräger/Fabian Fahlbusch/Damaris Nübling (Hg.): Heiligenverehrung und Namengebung., in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 67, iss. 4, 490-490, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.490

Format

Kathrin Dräger/Fabian Fahlbusch/Damaris Nübling (Hg.): Heiligenverehrung und Namengebung.

Buchbesprechung Nr. 411

Schusser, Theresia

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 67 (2019), Iss. 4 : p. 490

Additional Information

Article Details

Pricing

Schusser, Theresia