Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Meier, A. Caroline Jessen: Der Sammler Karl Wolfskehl. . Buchbesprechung Nr. 396. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 67(4), 467-468. https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.467b
Meier, Albert "Caroline Jessen: Der Sammler Karl Wolfskehl. Buchbesprechung Nr. 396. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 67.4, , 467-468. https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.467b
Meier, Albert: Caroline Jessen: Der Sammler Karl Wolfskehl, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 67, iss. 4, 467-468, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.67.4.467b

Format

Caroline Jessen: Der Sammler Karl Wolfskehl

Buchbesprechung Nr. 396

Meier, Albert

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 67 (2019), Iss. 4 : pp. 467–468

Additional Information

Article Details

Pricing

Meier, Albert