Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Kraus, H. Herbert Spencer: Mensch versus Staat. . Buchbesprechung Nr. 7. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 68(1), 17-17. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.17
Kraus, Hans-Christof "Herbert Spencer: Mensch versus Staat. Buchbesprechung Nr. 7. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 68.1, , 17-17. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.17
Kraus, Hans-Christof: Herbert Spencer: Mensch versus Staat, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 68, iss. 1, 17-17, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.17

Format

Herbert Spencer: Mensch versus Staat

Buchbesprechung Nr. 7

Kraus, Hans-Christof

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 68 (2020), Iss. 1 : p. 17

Additional Information

Article Details

Pricing

Kraus, Hans-Christof

Abstract

No abstract available