Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Wassermann, H. Josef Neuberger (1902 – 1977) – (R)Emigrierter Jude, Justizminister, Rechtsreformer, Rechtsanwalt. Recht und Politik, 53(1), 94-96. https://doi.org/10.3790/rup.53.1.94
Wassermann, Hendrik "Josef Neuberger (1902 – 1977) – (R)Emigrierter Jude, Justizminister, Rechtsreformer, Rechtsanwalt" Recht und Politik 53.1, , 94-96. https://doi.org/10.3790/rup.53.1.94
Wassermann, Hendrik: Josef Neuberger (1902 – 1977) – (R)Emigrierter Jude, Justizminister, Rechtsreformer, Rechtsanwalt, in: Recht und Politik, vol. 53, iss. 1, 94-96, [online] https://doi.org/10.3790/rup.53.1.94

Format

Josef Neuberger (1902 – 1977) – (R)Emigrierter Jude, Justizminister, Rechtsreformer, Rechtsanwalt

Wassermann, Hendrik

Recht und Politik, Vol. 53 (2017), Iss. 1 : pp. 94–96

Additional Information

Article Details

Pricing

Wassermann, Hendrik