Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Koch, G. Neslihan Asutay-Effenberger / Arne Effenberger: Byzanz. Weltreich der Kunst. . [Buchbesprechung Nr. 63]. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 66(1), 67-68. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.67b
Koch, Guntram "Neslihan Asutay-Effenberger / Arne Effenberger: Byzanz. Weltreich der Kunst. [Buchbesprechung Nr. 63]. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 66.1, , 67-68. https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.67b
Koch, Guntram: Neslihan Asutay-Effenberger / Arne Effenberger: Byzanz. Weltreich der Kunst, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 66, iss. 1, 67-68, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.66.1.67b

Format

Neslihan Asutay-Effenberger / Arne Effenberger: Byzanz. Weltreich der Kunst

[Buchbesprechung Nr. 63]

Koch, Guntram

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 66 (2018), Iss. 1 : pp. 67–68

Additional Information

Article Details

Pricing

Koch, Guntram