Menu Expand

Cite JOURNAL ARTICLE

Style

Grünert, E. Doris Kurella / Martin Berger / Inès De Castro (Hg.): Azteken. . Buchbesprechung Nr. 33. Das Historisch-Politische Buch (HPB), 68(1), 51-51. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.51
Grünert, Eberhard "Doris Kurella / Martin Berger / Inès De Castro (Hg.): Azteken. Buchbesprechung Nr. 33. " Das Historisch-Politische Buch (HPB) 68.1, , 51-51. https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.51
Grünert, Eberhard: Doris Kurella / Martin Berger / Inès De Castro (Hg.): Azteken, in: Das Historisch-Politische Buch (HPB), vol. 68, iss. 1, 51-51, [online] https://doi.org/10.3790/hpb.68.1.51

Format

Doris Kurella / Martin Berger / Inès De Castro (Hg.): Azteken

Buchbesprechung Nr. 33

Grünert, Eberhard

Das Historisch-Politische Buch (HPB), Vol. 68 (2020), Iss. 1 : p. 51

Additional Information

Article Details

Pricing

Grünert, Eberhard

Abstract

No abstract available