Menu Expand

Mohamed, Jean

Results (1–2 out of 2)

Sort by:
JOURNAL ARTICLE

Rechtssozialwissenschaftliche Betrachtungen des Gesellschaftsrechts

Ein interdisziplinäres Forschungsplädoyer

Rechtstheorie, Vol. 52 (2021), Iss. 1: pp. 103–124